مدیریت و محافظت ازشبکه های کامپیوتری 180 صفحه

مقاله کامل

دسته بندی: فنی مهندسی » کامپیوتر فناوری اطلاعات IT

تعداد مشاهده: 824 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 180

حجم فایل:200 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 32,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • مدیریت و محافظت ازشبکه های کامپیوتری 180 صفحه


  فهرست :

  چكيده                                                                                                   A

  بخش اول:مديريت شبكه هاي كامپيوتر                                                          1

   

  مقدمه                                                                                                    2

    مقدمات يك شبكه                                                                                    2

    مزيت‌هاي يك شبكه                                                                                 3

    كاركنان شبكه                                                                                        4

    مدير شبكه                                                                                            5

    ساير كاركنان                                                                                        5

  فصل اول: مديريت شبكه چيست؟                                                                  6

   مديريت شبكه چيست؟                                                                               7

   مديريت شماره‌هاي اشتراكي شبكه                                                                9

     شماره‌هاي اشتراك كاربري                                                                      10

     ايجاد شماره‌هاي اشتراك كاربري                                                               11

     شماره‌هاي اشتراك گروه                                                                          16

   محلي در مقايسه با جهاني                                                                          17

   گروههاي توكار                                                                                      19

   برقراري ارتباط چندتايي                                                                           19

  فصل دوم: مديريت شبكه                                                                            21

   مديريت شبكه                                                                                         22

     مفاهيم مديريت                                                                                      22

     محدوديت‌هاي مديريتي                                                                            23

     مشكلات شبكه                                                                                       23

     تنظيم و پيكربندي شبكه                                                                            24

  فصل سوم:شبكه بندي و ارتباطات                                                                 25

   شبكه بندي و ارتباطات                                                                               26

  همگون سازي و تكرارسازي                                                                        28

  فصل چهارم: عيب‌يابي و رفع عيب                                                                34

   عيب‌يابي و رفع عيب                                                                                 34

   Net account /synch                                                                             35

   نظارت بر عمليات Active Directory                                                      35

  فصل پنجم: مفهوم مديريت منابع                                                                 36

    مديريت منابع                                                                                       37

     منابع سخت‌افزاري                                                                               38

     پيكربندي و استفاده از سرورهاي چاپ                                                       38

     نصب نرم افزار مديريت                                                                        39

     تنظيم اوليه                                                                                          40

     درك مديريت SNMP                                                                           41

     سهميه ديسك                                                                                        44

     فايل‌ها و فهرست‌ها                                                                                45

     نصب/ارتقاء نرم افزار                                                                           45

     مديريت منبع تغذيه شبكه                                                                         47

     مديريت منبع تغذيه ويندوز 2000                                                             48

  فصل ششم: ابزارهاي مديريت                                                                     50

   ابزارهاي مديريت                                                                                    51

     ابزارهاي مديريت مايكروسافت                                                                  51

     Zero Administration                                                                        55

  Management Console                                                                      56

  فصل هفتم: مديريت عملكرد شبكه                                                                  58

   مديريت عملكرد شبكه                                                                                59

   مشكلات بالقوه عملكرد شبكه                                                                        59

     مسائل لايه فيزيكي                                                                                  60

     مسائل مربوط به ترافيك شبكه                                                                    62

     مشكلات تشخيص‌آدرس                                                                            69

     مسائل ميان شبكه‌اي                                                                                 69

  فصل هشتم: ذخيره‌سازي در شبكه                                                                 71

   ذخيره‌سازي در شبكه                                                                                 72

     نكته‌هاي مربوط به مديريت سرور CD                                                        73

     مديريت image                                                                                     73

     كابينت‌ها                                                                                               74

     مفاهيم SAN                                                                                         74

     درك SAN                                                                                           76

     مديريتSAN                                                                                        77

   

  بخش دوم: محافظت از شبكه‌هاي كامپيوتري                                                    79

  مقدمه                                                                                                      80

  فصل نهم: حفاظت از شبكه                                                                          81

   حفاظت از شبكه                                                                                       82

   تضمين سلامت داده‌ها                                                                                82

   حفاظت از سيستم عامل                                                                              83

     رويه‌هاي نصب                                                                                      84

     تكنيك‌هاي مراقبت از سيستم                                                                       87

  فصل دهم: حفاظت از سخت افزار                                                                  89

   حفاظت از سخت‌افزار                                                                               90

     منابع تغذيه وقفه ناپذير(UPS)                                                                   90

     عوامل زيست محيطي                                                                              94

     تكرارسازي سخت افزار                                                                           95

     حفاظت از داده‌هاي كاربري                                                                      96

     تهيه نسخه پشتيبان                                                                                  97

     ذخيره‌سازي ديسك تكرارساز                                                                     99

  فصل يازدهم: پياده سازي برنامه سلامت داده‌ها                                              104

   پياده‌سازي برنامه سلامت داده‌ها                                                                 105

   برنامه‌ريزي براي امنيت شبكه و داده‌ها                                                        106

     سطوح امنيت                                                                                      107

     سياستهاي امنيتي                                                                                  108

     ارزيابي قابليت‌هاي آسيب‌پذيري امنيت                                                       109

     ارزيابي تهديدهاي امنيتي                                                                        111

     برقراري اقداماتي متقابل امنيتي                                                                112

     وسايل اشتراكي با كلمه رمز                                                                    113

     ايستگاههاي كاري بدون ديسك                                                                 115

     رمزگذاري                                                                                         116

     حافظه‌هاي ويروسي                                                                              119

  فصل دوازدهم: تنظيمات مربوط به امنيت در شبكه‌ها                                        122

   محافظت با استفاده از كلمه عبور                                                                123

   تنظيمات مربوط به كلمه‌هاي عبور حسابهاي كاربران                                       124

  مشخص كردن طول كلمه عبور                                                                   125

  تنظيم مدت اعتبار كلمه‌هاي عبور                                                                 126

   الزام بر استفاده از كلمه‌هاي عبور پيچيده                                                       127

   تدابير مربوط به بستن يك حساب                                                                 128

  فصل سيزدهم: امنيت شبكه                                                                        129

   امنيت شبكه                                                                                           130

   عمليات شبكه                                                                                         130

   تجزيه و تحليل هزينه شبكه                                                                        131

  تكنيك‌هاي مديريت و عيب‌يابي                                                                     132

  ديواره‌هاي آتش                                                                                       134

     فيلتر كردن بسته‌ها                                                                                134

     NAT                                                                                               135

  ديوارهاي آتش سرورهاي Proxy                                                                137

  درك يك ديوار آتش                                                                                   137

  ديوارهاي آتش و TCP/IP                                                                         139

  ديوارهاي آتش از نوع فيلترسازي بسته                                                          139

  مزيت‌ها و كاستي‌هاي فيلترسازي بسته                                                           140

  ديوار آتش از نوع Application Gateways                                               141

  ديوار آتش از نوع Circute-Level Gateways                                            142

  ديوار آتش از نوع Stateful-Packet-inspection-engin                               142

  فصل چهاردهم: مدلهاي مختلف امنيتي                                                         144

   مدلهاي مختلف امنيتي                                                                              145

     امنيت سطح ـ كاربر                                                                              145

     امنيت سطح ـ مشترك                                                                            145

   

  فصل پانزدهم : پروتكل‌هاي امنيتي                                                              146

   پروتكل‌هاي امنيتي                                                                                 147

  Ipsec                                                                                                  147

     L2TP                                                                                              148

     SSL                                                                                                 149

     Kerberos                                                                                         150

  فصل شانزدهم:مواردي در مورد امنيت شبكه‌ها                                              151

     امنيت ارتباطات                                                                                   152

     IPsec                                                                                              152

     ديوارهاي آتش                                                                                     155

  شبكه‌هاي خصوصي مجازي (VPN)                                                           156

  امنيت نماهاي الكترونيكي                                                                           157

  امنيت وب                                                                                              158

  فصل هفدهم:مباني امنيت در شبكه‌ها                                                            160

   مباني امنيت شبكه                                                                                   161

   انواع رايج حملات                                                                                  161

   اقدامات امنيتي خوب                                                                                162

   مقاوم‌سازي سيستم‌ها در مقابل حملات                                                          162

   حفاظت از شبكه‌ در برابر ويروسها                                                             163

   مفاهيم ويروس                                                                                       164

   خطاهاي نرم‌افزاري                                                                                164

     اسبهاي تروا                                                                                        164

     بمبهاي نرم‌افزاري (Softwar Bombs)                                                    164

     بمبهاي منطقي (Logic bombs)                                                             165

     بمبهاي ساعتي (Time Bombs)                                                             165

     تكراركننده‌ها (Replicators)                                                                  165

     كرم‌ها (worms)                                                                                 166

     ويروسها                                                                                            166

   جستجوي ويروسها                                                                                  168

   نصب ويروس‌ياب                                                                                   171

   حذف آلودگي                                                                                         172

  فصل هجدهم: جلوگيري از آلودگي توسط ويروس                                            173 

  جلوگيري از الودگي توسط ويروس                                                               174

  جلوگيري از ويروسهاي ماكرو                                                                    175

  حذف يك ويروس ماكرو                                                                            176

   
  چكيده         

  مديريت و نگهداري شبكه به منابع IT عظيمي نياز دارد. جهت درك كامل اهميت مديريت شبكه بايد تعدادي از وظايف اصلي مديريت را بدانيد:

  • نصب و پيكربندي ايستگاههاي كاري و سرورها
  • ارتقاء ايستگاههاي كاري و سرورها
  • ارتقاء سيستم هاي عامل و برنامه هاي راه انداز
  • برنامه هاي كاربردي بايد نصب شوند و ارتقاء يابند.
  • وسايلي مانند هابها، سوئيچ ها و مسيريابها بايد نصب و پيكربندي شوند.
  • كابل كشي جديد بايد نصب شود و كابل كشي قديمي بايد تعويض شود.
  • ايجاد و بازبيني نسخه هاي پشتيبان.
  • كنترل منابع.
  • بروزرساني مستندات جهت منعكس كردن تغييرات و ارتقاءها.
  • اجزاي شبكه بايد در طول زمان كنترل و تست شود.

  جهت عيب يابي و رفع عيب در شبكه انجام دهيد:

  • مشكل را تعريف كنيد
  • منبع مشكل را شناسايي كنيد و آنرا مجزا سازيد
  • خرابي را ترميم كنيد يا قطعات خراب را تعويض نماييد.
  • شبكه را مجدداً تنظيم كنيد.

  چكيده اي در مورد محافظت از داده ها

  عوامل بد مي‌توانند و اتفاق مي‌افتند و در نهايت سرويس‌دهنده شما مي‌تواند از كار بيفتد و در حين اين فرايند فايل‌هاي مهم شما را صدمه بزند و بدين ترتيب راه‌اندازي مجدد سستم غيرممكن شود. هر شخصي كه چنين وضعيتي را تجربه كرده باشد مي‌تواند ترميم يك سرويس‌دهنده سِرور(يا هر سرويس‌دهنده ديگري) را به عنوان يك تجربه ناخوشايند برايتان بازگو كند، خصوصاً بسياري از اين تكنيك‌ها مي‌توانند براي بسياري غير عاقلانه به نظر برسند.

  مي‌توانيد آسيب‌پذيري را با برنامه ريزي از قبل و به كارگيري چندين مرحله ساده مشكلات مربوط به از كارافتادگي، سيستم را كاهش داده و بدين ترتيب شانس از دست دادن داده‌ها را نيز تا حد زيادي از بين ببريد.


  ديواره هاي آتش

  محصولي سخت افزاري  و يا نرم افزاري مي باشد كه شبكه را از دستيابي بدون اجازه كاربران خارجي حفظ مي كند. اگر شبكه شما به اينترنت متصل است حتما بايد از نوعي از ديواره هاي آتش براي محافظت شبكه استفاده كنيد چون مزاحمان خارجي مي توانند براحتي شبكه را دچار اختلال كنند.

  فيلتر كردن بسته ها

  در اين روش ، ديواره آتش بسته هاي دريافتي را بررسي كرده و بنابر اطلاعات موجود در هردهاي پروتكلهايي كه در ايجاد بسته سهيم بوده اند، تصميم مي گيرد كه به آنها اجازه عبور به شبكه ديگر را بدهد يا خير.


  برچسب ها: مدیریت و محافظت ازشبکه های کامپیوتری مدیریت و محافظت ازشبکه های کامپیوتری مدیریت شبکه های کامپیوتری مقاله مدیریت شبکه های کامپیوتری تحقیق محافظت از شبکه های کامپیوتری
 • فایل فشرده شده میباشد
 • فایل دانلودی حاوی فایل Word و فارسی و قابل ویرایش می باشد
  
سایت خبر ورزشی لیگ جزیره چگونه دیگران

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

وب سایت همه جور فایل،دارای نماد اعتماد الکترونیکی از وزارت صنعت و معدن و طرف قرارداد با بانک های ملت و پاسارگاد برای دریافت خدمات درگاه بانکی می باشد.

تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی و پیاده سازی وبتینا